Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Якиміва О.О., Полковникова М.В. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТЬ, ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ З ДИСЦИПЛІН «МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ» ТА «ХІРУРГІЯ»

Донизу

Якиміва О.О., Полковникова М.В. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТЬ, ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ З ДИСЦИПЛІН «МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ» ТА «ХІРУРГІЯ» Empty Якиміва О.О., Полковникова М.В. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТЬ, ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ З ДИСЦИПЛІН «МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ» ТА «ХІРУРГІЯ»

Створювати по Admin Пн Лют 19, 2018 2:49 pm

Якиміва Олена Олексіївна,
кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист, Медичний коледж Харківського національного медичного університету
Yakimiva@i.ua

Полковникова Марина Вікторівна,
викладач вищої категорії, викладач-методист, Медичний коледж Харківського національного медичного університету

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТЬ, ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ПРОФІЛЮ З ДИСЦИПЛІН «МЕДСЕСТРИНСТВО В ХІРУРГІЇ» ТА «ХІРУРГІЯ»

Необхідність інтеграції медичної освіти в європейський простір вимагає підвищення рівня як теоретичної, так і практичної підготовки студентів–медиків.
Метою освітнього процесу в Медичному коледжі ХНМУ є засвоєння і використання знань, умінь та інших компетентностей у студентів, забезпечення їх професійної підготовки відповідно нормативних вимог ринку праці та формуванню гармонійно розвиненої особистості.
Освітній процес – це система науково обгрунтованих організаційних, методичних і дидіктичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному рівні віщої освіти відповідно до державних стандартів освіти за допомогою обраної моделі його організації.
Нашим завданням є не тільки засвоєння студентами одержаних теоретичних знань і практичних навичок з дисциплін «Хірургія» і «Медсестринство в хірургії», а й формування у майбутніх спеціалістів відповідальності, здатності до саморозвитку і самовдосконалення в медико-соціальному, духовно-єтичному та професійному відношеннях.
В нашому коледжі на дисциплінах «Хірургія» та «Медсестринство в хірургії» освітній процес відбувається за такими формами: навчальні заняття (лекції, практичні заняття), самостійна робота, контрольні заходи.
На лекціях викладачі охоплюють все нове, що є у навчальній та фаховій літературі, дотримуючись робочої навчальної програми з дисципліни, але не обмежуючись в питаннях трактування навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів. Для цього ми використовуємо інтерактивні методи навчання: проблемні лекції, лекції обговорення, лекції з використанням елементів мозкового штурму, лекції-конференції, конспект-схема.
При цьому важливо, що вивчення основних понять і структури дисципліни полегшує засвоєння окремих питань. Конспект-схема допомагає підсилити проблемні елементи на заняттях, сприяє підвищенню зацікавленості студентів у вивченні дисципліни, дозволяє їм більш глибоко вникнути в сутність навчального матеріалу. Користуючись структурно-логічними схемами, студент швидше сприймає на лекції навчальний матеріал, що підвищує ступінь його засвоєння.
Практичне заняття складається з наступних етапів: організаційний, актуалізації опорних знань, мотивації навчальної діяльності, відпрацювання практичних навичок, закріплення нового матеріалу та підсумок заняття.
На заняттях наші студенти здобувають фахові знання, вміння та навички завдяки забезпеченню відповідними навчально – методичними матеріалами. Викладачами створено друковані робочі зошити, методичні рекомендації до кожної теми, інструкції до практичних занять, презентації, структурно – логічні схеми змісту тем, фотоальбоми, алгоритми практичних навичок, відео тренажери, мультимедійні технології тощо.
На практичних заняттях з дисциплін «Медсестринство в хірургії» та «Хірургія» студенти розв'язують ситуаційні завдання. Деякі теми відпрацьовуються у вигляді ділової гри.
Під час занять обов’язковим є ознайомлення з діючими наказами МОЗ України та сучасними стандартами надання невідкладної допомоги.
Для виховання освіченої та творчої особистості, здатної приймати нестандартні рішення спрямована самостійна робота студентів.
Для організації самостійної роботи необхідні умови: готовність студента до самостійної праці, мотивація для отримання знань, наявність та доступність необхідного навчально-методичного матеріалу та система регулярного контролю якості виконання самостійної роботи.
Основними напрямками оптимізації організації самостійної роботи студентів є раціональний розподіл часу при вивченні дисципліни «Медсестринство в хірургії», «Хірургія» постійний контроль за якістю самостійної роботи та повне методичне забезпечення дисципліни.
Для позааудиторної роботи студенти використовують робочі зошити та методичні рекомендації, метою яких є забезпечення необхідною інформацією для повноцінного опанування дисципліни через її опрацювання та осмислення у вільний від навчальних занять час.
Контрольні заходи включають вхідний, поточний, тематичний та підсумковий контроль. Він проводиться з метою визначення рівня підготовки студентів до заняття, перевірки засвоєння матеріалу викладеного на занятті з дисципліни «Хірургія» та «Медсестринство в хірургії». Для цього ми використовуємо: опитування, письмовий експрес – контроль, тематичні диктанти, німі структурно-логічні схеми, комп'ютерне тестування. Підсумковим контролем є екзамен.
Підвищення фахової майстерності студентів забезпечує гурткова робота. Студенти із задоволенням приймають участь в студентських науково-практичних конференціях, виступають з профілактичними бесідами серед студентів коледжу, у школах міста; проводять волонтерську роботу у відділеннях ДКЛ міста Харкова. Гуртківці під керівництвом викладачів проводять велику дослідницьку роботу у гуртках «Хірургічна сестра» Атмосфера гуртка дозволяє студентам відчути себе справжніми ораторами, науковцями та фахівцями-медиками, та надає студентам можливість зрозуміти тонкощі професії.
Професійні та творчі здібності проявляються при підготовці та проведенні конкурсів серед студентів випускних курсів: «Краща хірургічна сестра» ( індивідуальна демонстрація професійних та творчих здібностей) та «Рятівник» (командне виявлення професійних та творчих здібностей).
При груповому виконанні завдання виникає взаємонавчання, взаємоконтроль, підвищується навчальна та пізнавальна мотивація студентів, ефективність засвоєння та актуалізації знань. Завдання створені таким чином, щоб конкурсанти мали можливість продемонструвати знання та вміння в ключових моментах своєї професійної діяльності. Студенти навчаються аналізувати пропозиції товаришів, з повагою ставляться до іншої думки. Критерієм оцінювання є активність кожного студента в групі, а досягнути високого результату можливо за умови, коли кожний студент виконує свій фрагмент загального завдання.
Конкурси мають великий навчальний ефект і викликають інтерес та високий рівень професійно-пізнавальної активності як студентів – випускників, так і студентів молодших курсів.
Все це свідчить про те, що в нашому коледжі створена творча атмосфера для професійного зростання.
Таким чином, удосконалення навчально – методичного забезпечення занять сприяє кращому забезпеченню засвоєння знань, розвитку пізнавальної діяльності студентів, підготовці висококваліфікованих фахівців медичного профілю.

Список використаних джерел:

1. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова. ― М. : Академия, 2007. – 170с.
2. Поляченко Ю.В., Передерій В.Г., Волосовець О.П. та інші. «Медична освіта у світі та Україні», К: Книга-плюс, 2005р. ст. 383.
3. Пометун О., Пироженко Л. .Інтерактивні технології навчання: Науково – методичний посібник - К.,2004.-192с.


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі