Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Нікітін Я.О. ФАХОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ В МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЇ

Донизу

Нікітін Я.О. ФАХОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ В МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЇ Empty Нікітін Я.О. ФАХОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ В МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЇ

Створювати по Admin Пн Лют 19, 2018 1:41 pm

Нікітін Ярослав Олегович
студент факультету економіки та управління бізнесом ДВНЗ «Криворізький національний університет», 789545P@ukr.net

ФАХОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ В МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЇ

У статті розглянуто термінологію на прикладі фахової мови економіки, розмежовано поняття «економічна лексика» й «економічна термінологія», а також вплив кейс-методу на формування професійної економічної термінології.
Важливим аспектом у контексті формування економічної термінології має стати посилення значення мови як засобу вираження й передавання інформації в професійному житті майбутніх економістів, адже економічна термінологія становить великий і надзвичайно важливий прошарок словника будь-якої національної мови. На мою думку, таким аспектом може стати створення кейс-методу, який сприяє кращому засвоєнню економічної термінології.
Фахове спілкування є важливим засобом оволодіння професією та спеціальністю, без знань якої сучасний фахівець не зможе ефективно розв’язувати складні практичні завдання. Уміння спілкуватися мовою професії підвищує ефективність праці, дає змогу краще орієнтуватися в ситуації на виробництві та в ділових контактах. Процес формування професійної культури мовлення складається з таких основних компонентів: засвоєння професійної лексики й термінології обраного фаху; прищеплення навичок роботи зі словниками, довідниками; моделювання мовленнєвої ситуації, які виникатимуть у майбутній професійній діяльності; створення кейс-методу, який сприяє засвоєнню економічної термінології.
Будь-яка професія, будь-який вид трудової діяльності породжує свою термінологію. Отже, термінами називаються слова, що є спеціальними назвами наукових, технічних, сільськогосподарських, суспільних понять. Сукупність термінів певної галузі науки, виробництва становить її термінологію. Сучасні економічні терміни не є ані штучними новоутвореннями, ані сумою назв суміжних галузей. Під економічним терміном ми розуміємо слово або словосполучення, що відображає реалії суспільно-виробничих відносин, які характеризують економічний лад суспільства.
Крім того, майбутній економіст повинен легко орієнтуватися у визначенні таких понять, як: економічна лексика й економічна термінологія. Отже, під поняттям «економічна лексика» розуміємо слова й вирази, які вживаються групами людей, об’єднаними професійною спільністю, а фахова економічна термінологія вказує на економічне поняття, але повністю не розкриває його суті, яка є зрозумілою в основному фахівцям, наприклад: лізинг, маклер, авізо, аут-трейд, банківська гарантія, дефляція тощо.
Також не є тотожними терміни «мова професійного спрямування» і «ділова мова». Діловою мовою послуговуються представники різних професій, а мова професійного спілкування функціонує в межах певної професійної сфери й забезпечує різні комунікативні потреби мовців у професійній сфері. Тож, щоб досягти значних успіхів, необхідно досконало володіти мовою професійного спрямування.
При формуванні економічної термінології перевагу надають кейс-методу, який сприяє й засвоєнню економічної термінології, і дозволяє опрацювати великі обсяги фахових текстів. Крім того, кейс-метод дає можливість закріпити набуті знання з фахової термінології під час оформлення ділової документації, під час виступів на презентаціях та конференціях, під час дискусій професійного спрямування. За кейси можуть слугувати реальні ситуації з життя, у яких використання термінології є обов’язковим, це дасть змогу продемонструвати практичне застосування вивченої термінології.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, щоб у сучасних умовах бути конкурентоспроможним, необхідно володіти не тільки фаховими компетенціями, але й уміти спілкуватися мовою обраної професії.
Майбутній економіст повинен творчо й критично мислити; опрацьовуючи великий обсяг інформації та виробляючи алгоритм прийняття рішень як для конкретної ситуації, так і для аналогічної, може застосовувати кейс-метод, який сприятиме засвоєнню набутих знань з фахової термінології.
Список рекомендованих джерел
1. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально- ориентированного обучения [Электрон. ресурс] / А. Долгоруков. – Режим доступа: http://evolkov.net/learn/methods/case.study.html.
2. Кіршо С. Професійна мова економісті: навчальний посібник / С. Кіршо, Н. Купрата, З. Висоцька. – Одеса: ОНЕУ, 2016. – 462 с.
3. Пілецька Н. В. Економічна термінологія як об’єкт дослідження / Н. В. Пілецька // Проблеми української термінології. – Л., 2008. – С. 175 – 181.
4. Прутченков А. Кейс-метод в преподавании экономики в школе / А. Прутченков // Экономика в школе. – 2007. – № 3. – С. 29 – 38.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі