Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Горда Т.М. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИКИ У ВНЗ I-II Р. А.

Донизу

Горда Т.М. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИКИ У ВНЗ I-II Р. А. Empty Горда Т.М. ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИКИ У ВНЗ I-II Р. А.

Створювати по Admin Пн Лют 19, 2018 2:52 pm

Горда Тетяна Михайлівна
викладач фізики, Полтавський політехнічний коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», tanya_gtm@ukr.net

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИКИ У ВНЗ I-II Р. А.

Зміст навчальної програми з фізики рівня стандарту спрямовано на вивчення фізики як елементу загальнолюдської культури і на формування світоглядних уявлень про картину світу. Програму обов’язкових результатів навчання фізики (рівень стандарту) орієнтовано головним чином на світоглядне сприйняття фізичної реальності, розуміння основних закономірностей перебігу фізичних явищ і процесів, загального уявлення про фізичний світ, його основні теоретичні засади й методи пізнання, усвідомлення ролі фізичного знання у житті людини й суспільному розвитку [1].
Ключовою ознакою фізичної освіти є компетентнісний підхід до навчання. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість у навчальному процесі, яка передбачає постійне включення студентів у різні види активної навчально-пізнавальної діяльності з метою здобуття нових знань, а також практична її спрямованість на їх використання.
Як показує практика, одним із ефективних засобів формування предметної компетентності студентів у процесі навчання дисципліни є навчальні проекти, які вже тривалий час впроваджуються в навчальний процес у Полтавському політехнічному коледжі НТУ «ХПІ» на заняттях фізики.
Досвідом практичної діяльності в галузі здобуття фактів та їхнього попереднього узагальнення на рівні уявлень, понять і законів студенти оволодівають завдяки навчальному фізичному експерименту. Саме він забезпечує формування в студентів необхідних практичних умінь, дослідницьких навичок та особистісного досвіду експериментальної діяльності, завдяки яким вони стають спроможними у межах набутих знань розв’язувати пізнавальні завдання. На заняттях фізики навчальний експеримент реалізується у формі демонстраційного й фронтального експерименту, лабораторних робіт.
Однією з найважливіших ділянок роботи в системі навчання фізики є розв’язування фізичних задач [1].
Задачі різних типів можна ефективно використовувати на всіх етапах засвоєння фізичного знання: для розвитку інтересу, творчих здібностей і мотивації студентів до навчання фізики, під час постановки проблеми, що потребує розв’язання, у процесі формування нових знань студентів, вироблення практичних умінь учнів, з метою повторення, закріплення, систематизації та узагальнення засвоєного матеріалу, з метою контролю якості засвоєння навчального матеріалу чи діагностування навчальних досягнень студентів тощо.
Для розв’язування задачі студент повинен бачити її умову (на слух сприймати важко). А це означає, що кожна навчальна група повинна бути забезпечена необхідною кількістю підручників, а краще – збірників задач. Тому постає потреба у створенні навчальних посібників, які б задовільніли б всі вимоги навчання фізики.
Складовими частинами навчального посібника «Фізика: методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації» є: методичні вказівки до розв’язування задач з різних тем, теоретичні відомості та індивідуальні завдання для кожного студента різного рівня складності. Він містить завдання з усіх розділів дисципліни і призначений для поточного та підсумкового вимірювання якості фізичної підготовки студентів напрямів підготовки: 121 «Інженерія програмного забезпечення», 123 «Комп’ютерна інженерія», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». У ньому наведено методичні рекомендації та набір індивідуальних різнорівневих завдань по кожному розділу дисципліни.
Необхідно відмітити, що в умовах особистісно орієнтованого навчання важливо здійснювати відповідний добір фізичних задач, який враховував би пізнавальні можливості й нахили студентів, рівень їхньої готовності до такої діяльності, розвивав би їхні здібності відповідно до освітніх потреб [1].
За вимогами компетентнісного підходу всі підібрані задачі наближені до реальних умов життєдіяльності людини, щоб студенти розв’язуючи їх, могли встановлювати зв’язок між окремими знаннями й критично оцінювати ситуацію; застосовувати фізичні моделі, виявляти дослідницькі уміння; оцінювати свої дії і рішення; демонструвати готовність застосовувати свої знання в нових ситуаціях.
Оскільки на I-II курсах коледжу фізика є загальноосвітньою дисципліною, то всі завдання у навчальному посібнику підібрані відповідно до рекомендацій МОН України при викладанні фізики.
Навчальний посібник «Фізика: методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації» викладача Горди Т. М. пройшов рецензування з трьох напрямів:
 методики викладання фізики (рецензент – Руденко О. П., доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри загальної фізики і математики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка);
 педагогіки (рецензент – Канівець І. М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загально технічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії);
 методики укладання навчальних посібників (рецензент – Кононец Н. В., доктор педагогічних наук, викладач вищої категорії, викладач-методист Коледжу управління економіки і права Полтавської державної аграрної академії).
Уміння та навички, набуті при розв’язуванні фізичних задач, обов’язково стануть у пригоді при вивченні технічних дисциплін на старших курсах, подальшій практичній роботі, навіть, якщо вона не буде пов’язана з фізикою.
Велику роль відіграють фізичні задачі у вихованні працелюбності, допитливості, розвитку творчих здібностей і фізичного мислення студентів, зокрема глибоко аналізувати фізичні явища, порівнювати й узагальнювати.
Навчальний посібник «Фізика: методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації» викладача Горди Т. М. пройшов апробацію на заняттях з фізики у Коледжі управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії та отримав схвальні відгуки.
Очевидно, що навчальні посібники мають спонукати до самостійної творчої діяльності студентів, до творчого застосування набутих знань і вмінь. та допомагати викладачеві залучати студентів до корисної та захоплюючої роботи.
Список використаних джерел
1 Фізика. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти. – Київ, 2010. – 43 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі