Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Вишневецька Л.Є. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Донизу

Вишневецька Л.Є. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Empty Вишневецька Л.Є. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Створювати по Admin Пн Лют 19, 2018 1:38 pm

Вишневецька Лариса Євгенівна
викладач математики, викладач-методист, Відокремлений структурний підрозділ «Ногайський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету», vishneveckaja.07@rambler.ru

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Основне завдання вищої освіти полягає у формуванні творчої особистості фахівця здатного до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної діяльності. Посилення ролі самостійної роботи студентів означає принциповий перегляд організації освітнього процесу у ВНЗ, який має будуватися так, щоб розвивати вміння вчитися, формувати у студента здатності до саморозвитку, творчого застосування отриманих знань, способів адаптації до професійної діяльності у сучасному світі.
Підвищення активності студентів при роботі в позааудиторний час пов'язаний з рядом труднощів. У першу чергу це неготовність до нього як більшості студентів, так і викладачів, причому і в професійному і в психологічному аспектах. Крім того, існуюче інформаційне забезпечення навчального процесу недостатньо для ефективної організації самостійної роботи.
Сучасні технології дозволяють не лише підвищити ефективність традиційних форм навчання, але й спрямовані на активізацію самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни.
В останні роки все більшої популярності набувають так звані хмарні технології; інтелект карти, ментальні карти, карти знань (mind map) в хмарах. Карта знань - це логічно вибудувана структура знань навчальної дисципліни. Хмарні технології — це технологія, яка надає користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса, при цьому користувачеві не потрібно ніяких особливих знань про інфраструктуру «хмари» або навичок управління цією «хмарною» технологією. До переваг хмарних технологій слід віднести:
 відкритість освітнього середовища для користувачів;
 з’являється можливість використання відео і аудіо файлів прямо з Інтернету, без додаткового завантаження на комп’ютер;
 необмежений обсяг збереження даних;
 доступність з різних пристроїв і відсутня прив’язка до робочого місця;
 забезпечення захисту даних від втрат; та інше.
Найважливішою умовою ефективності самостійної роботи студентів є розробка комплексу методичного забезпечення навчального процесу. Студент повинен мати згрупований матеріал, що допоможе йому зрозуміти логіку побудови курсу, структуру, зміст дисципліни. І якщо студент пропустив заняття (чи то лекція, чи то практичне заняття), то міг самостійно чітко орієнтуватися, який матеріал він має відпрацювати, що і як йому треба виконати, мати на це методичні вказівки і рекомендації.
Електронний навчально-методичний комплекс створено, розміщено в мережі Інтернет за посиланням https://drive.google.com/file/d/0B3Aa93cqlH8vdlFpYlcyMmFUdHc/view?usp=sharing, на електронних носіях, що дозволяє в повній мірі забезпечити студентів необхідною інформацією з дисципліни і в зручній формі користуватись нею. Проте, процес міцного засвоєння знань як центральна частина процесу навчання є психологічно складним, що включає сприйняття матері¬алу, його осмислювання, запам’ятовування і оволодіння, що дає можливість по-різному оперувати ним, вільно користуватися в різних ситуаціях.
Зрозуміло, «Вища математика» – це не та дисципліна, яку легко самостійно засвоїти навіть тоді, коли є дуже гарні конспекти. Тому виникає необхідність створити карту знань, яка містить відеолекції за темами навчальної програми. Саме відеолекція є засобом передачі наукових знань.
Одним із основних положень загальної психології є факт, що процес сприйняття, осмислення і запам’ятовування навчального матеріалу істотно залежить від характеру та якості його викладу. Тому слід зауважити, що не сама відеолекція несе позитивний результат, а вміння лектора донести цей матеріал до студента, максимально полегшити розуміння та активне запам'ятовування найважливіших понять, тверджень і прикладів, залучаючи «до роботи» слухову, зорову та емоційну пам'ять.
При перегляді відеолекцій сприйняття знань відбувається у процесі такої діяльності студентів: візуальне сприйняття та спостереження явищ та процесів; слухання пояснень викладача та стислого занотовування змісту його розповіді; читання. Разом з цим, така зовнішня діяльність студентів супроводжується первинним осмисленням та розумінням одержуваної інформації.
Працюючи з картою знань, студенти можуть впливати на свій власний процес навчання, підлаштовуючи його під свої індивідуальні здібності та переваги. Вони вивчають саме той матеріал, який їх цікавить, повторюють вивчення стільки разів, скільки їм треба; все це підвищує ефективність самостійної роботи студентів, рівень мотивації навчання, ефективність управління навчальним процесом.
Карта знань з вищої математики
Посилання: https://drive.mindmup.com/map/0BzLZ_7ddciQadzNpakpfWFZBcFk#Слід звернути увагу на такі моменти:


1. Якщо карта структурована, то розкласти її на підрозділи можна за допомогою кнопки на панелі інструментів.


2. Якщо натиснути на скріпку, то завантажується відеолекція теми розділу:


Список використаних джерел
1. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. у 2-х част. / Редкол.: І.А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2000. – Ч. І – С. 391-395, 486.
2. Киевские школы освоят облачные технологии Microsoft [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ko.com.ua/ kievskie_shkoly_osvoyat_oblachnye_tehnologii_microsoft_69614.
3. Облачные вычисления. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://habrahabr.ru/blogs/cloud_computing/111274.


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі