Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Сажієнко О.П. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ)» ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

Донизу

Сажієнко О.П. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ)» ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» Empty Сажієнко О.П. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ)» ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

Створювати по Admin Пт Лют 23, 2018 4:12 pm

Сажієнко Олександр Петрович
аспірант, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «015 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ)» ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

В умовах сучасного інформатизованого та інформаційного суспільства підвищився попит на компетентних спеціалістів у сфері комп’ютерних технологій, здатних застосовувати чинні технологічні здобутки для розв’язання професійних завдань у різних галузях виробництва, адаптувати їх до конкретних потреб; готових приймати нестандартні рішення, розробляти інформаційні технології майбутнього. Зазначене актуалізує проблему удосконалення процесу професійної підготовки фахівців окресленого профілю.
Дослідженню проблем підготовки фахівців сфери комп’ютерних технологій присвячені роботи науковців-сучасників: А. Васильєва, І. Герасименко, Т. Отрошко та ін. Проте, оскільки, з технічної та технологічної точок зору, галузь інформаційно-комп’ютерних технологій – постійно оновлювана та видозмінювана, виникають нові аспекти кола досліджуваної проблеми, зокрема щодо підготовки майбутніх фахівців сфери комп’ютерних технологій у закладах вищої освіти.
Так, нині навчальний процес у закладах вищої освіти за спеціальністю 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) освітнього ступеня «бакалавр» здійснюється відповідно до Галузевого стандарту базової вищої освіти [1], зокрема – у педагогічних університетах.
Згідно із Освітньою програмою вказаної спеціальності випускники-бакалаври отримують диплом одиничного ступеня як результат освоєння обсягу освітньої програми у кількості 240 кредитів ЄКТС терміном навчання – 3 роки 10 місяців. Після закінчення закладу вищої освіти випускникам присвоюється кваліфікація: «Викладач практичного навчання, фахівець у галузі комп’ютерних технологій» [2].
Метою програми такої підготовки визначено надання освіти у сфері професійної освіти комп’ютерних технологій із широким доступом до працевлаштування; підготувати студентів, які виявили у процесі навчання особливий інтерес до певних галузей комп’ютерних технологій, для подальшого навчання. Таким подальшим навчанням, насамперед, є магістерські програми у професійній освіті комп’ютерних технологій – можливість навчатися за програмою другого циклу галузі знань, що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра, або суміжною.
Предметна галузь освітньої програми підготовки фахівців сфери комп’ютерних технологій – це професійна освіта, комп’ютерні технології, апаратне забезпечення, програмне забезпечення, інформатика, комп’ютерні мережі, програмування, бази даних тощо. Фокус програми (примітка автора: центральне, домінантне спрямування) – професійна освіта у сфері комп’ютерних технологій. Освітня програма підготовки фахівців сфери комп’ютерних технологій у закладах вищої освіти ґрунтується на загальновідомих наукових результатах, сучасних досягненнях у сфері комп’ютерних технологій; орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках котрих можлива подальша професійна та наукова карʼєра спеціалістів цього профілю. Реалізація практичного складника професійної підготовки фахівців сфери комп’ютерних технологій здійснюється шляхом проведення спеціальних навчальних, виробничих та технологічних практик, визначених у терміні та обсязі затвердженим навчальним планом.
Зважаючи на ринкові вимоги сучасного суспільства, випускники-фахівці сфери комп’ютерних технологій можуть працевлаштовуватися у закладах загальної середньої освіти, закладах вищої освіти І–II рівнів акредитації, підприємствах різного типу власності, у яких використовується комп’ютерна техніка тощо.
У рамках компетентнісного підходу загальними програмними компетентностями майбутніх фахівців сфери комп’ютерних технологій визначені:
– здатності до: аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів; виконання лабораторних досліджень у навчальній групі під керівництвом викладача або лідера групи; ефективного комунікування та представлення складної комплексної інформації у стислій формі (усно / письмово), використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні технічні терміни; дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого позитивного / негативного впливу досягнень комп’ютерних технологій на соціальну сферу, в якій буде перебувати випускник; уміння: спілкуватися із нефахівцями сфери комп’ютерних технологій; навички: врахування строгих вимог дисципліни, планування та управління часом; викладання; набуття: гнучкого мислення; відкритості до застосування професійних знань та компетентностей у діапазоні можливих місць роботи та у повсякденному житті.
Таким чином, сучасна Освітня програма за спеціальністю «015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» освітнього ступеня «бакалавр» побудована на засадах компетентнісного, системного та діяльнісного підходів до професійної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти.
Водночас подальшої наукової характеристики та аналізу, з точки зору компетентнісного підходу, потребує зміст професійної підготовки майбутніх фахівців сфери комп’ютерних технологій.
Список використаних джерел
1. Галузевий стандарт вищої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nads.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=663746&cat_id=34595
2. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра (в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін). Галузь знань: 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) // Затверджено вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 2 від 30.01.2016 р. – Умань, 2016. – 6 с.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі