Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Левківський М.І. ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ– ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОЛЕДЖУ

Донизу

Левківський М.І. ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ– ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОЛЕДЖУ Empty Левківський М.І. ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ– ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОЛЕДЖУ

Створювати по Admin Вт Лют 20, 2018 9:48 am

Левківський Михайло Іванович,
спеціаліст вищої категорії,  методист, Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії, lmi-cuep@ukr.net

ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ– ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОЛЕДЖУ

Україна  вступає в історичну фазу інформаційного суспільства, в якому інформація і знання продукуються в єдиному інформаційному просторі. Характерними рисами інформаційного суспільства є: створення та розвиток ринку інформації та знань, збільшення їх ролі в житті суспільства; становлення і домінування в різних сферах діяльності інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зростання кількості людей, зайнятих інформаційними технологіями, комунікаціями і виробництвом інформаційних продуктів і послуг; зростання інформації та ролі інформаційних технологій в суспільних та господарських відносинах [4].
Індикатором розвитку інформаційного суспільства можна вважати інформатизацію освіти, метою якої є підвищення якості освіти через упровадження та використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, забезпечення доступу до знань та даних для кожного члена суспільства, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей на базі індивідуалізації освіти, забезпечення випереджувального навчання фахівців.
Результатом інформатизації освіти повинно бути створення інформаційного освітнього середовища, ознаками якого слугує сукупність інформаційно-освітніх ресурсів (електронні бібліотеки, навчальні системи і програми), програмно-технічних і телекомунікаційних засобів, правил їхньої підтримки, адміністрування і використання, що забезпечують єдині технологічні засоби інформації, інформаційну підтримку і організацію навчального процесу, наукових досліджень, професійне консультування [1].  
Інформаційне освітнє середовище (ІОС) дозволяє навчальному закладу організовувати раціональний документообіг в межах своєї установи, впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом, впроваджувати систему збирання, переробки інформації з різних напрямів освітнього процесу, здійснювати розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу, створювати електронні бази даних педагогічних кадрів та студентського контингенту, підтримувати сайт навчального закладу, Веб-сторінки навчальних проектів, розширювати інформаційну взаємодію та розвивати контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами.
Особливі можливості ІОС надає педагогічним працівникам навчального закладу. З його допомогою педагоги можуть мати доступ до всієї нормативно-правової бази документів, використовувати програмне забезпечення, що формує інформаційний простір навчального закладу, здійснювати самостійне навчання, підвищувати кваліфікаційний рівень, брати участь у роботі професійних об’єднань, семінарів, вебінарів,  майстер-класів, упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі інтернет на різних етапах традиційної системи навчання, створювати власні курси, інтернет-заняття, інтегровані  заняття, розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси, формувати і використовувати медіатеки та інше. Ресурси і можливості інформаційного освітнього простору доступні і будуть корисні також студентам у підготовці до занять та в освоєнні програмного матеріалу.  Таким чином, єдине інформаційне освітнє середовище дозволяє об’єднати між собою відповідними  інформаційними потоками практично всі учасників навчально-виховного процесу.
Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та системи мас-медіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки педагогів до вмілого і безпечного користування ними. Практика показує, що реалізація сучасних форм ІКТ у системі освіти повинна бути частиною цілісної системи і входити до комплексу заходів щодо розвитку єдиного інформаційного освітнього простору [3].
Але формування і функціонування інформаційного освітнього середовища-  складний та тривалий процес, який вимагає дотримання певних педагогічних принципів, серед яких виділяють принцип комплексного підходу, що передбачає науково-обгрунтоване визначення первинного вхідного стану процесу інформатизації, програмно-цільовий підхід  до розвитку та управлінням цим процесом, кооперацію зацікавлених у проблемі інформатизації освіти суб’єктів, зміну традиційних поглядів на процес інформатизації освіти, та принцип системної побудови ІОС, що потребує створення нових організаційних структур, які забезпечують організацію та функціонування технологій, відкритість даної системи на всіх рівнях, наявність інформаційних обмінів [6]. У зв’язку з цим, виникають проблеми, що заважають ефективному впровадженню інформаційно-комунікативних технологій, серед яких можна виділити дві головні: педагоги не готові до активного використання інформаційних технологій в освітньому процесі та різні структури навчальних закладів мають різний рівень готовності до впровадження інформаційних технологій.
Для подолання названих проблем в Коледжі управління, економіки і права Полтавської державної аграрної академії створюються умови щодо активного використання сучасних інформаційних технологій у педагогічному процесі, педагогам надається можливість вивчення цих інформаційних технологій, забезпечується доступ до освітніх ресурсів і обміну інформації, надається можливість і стимулюється створення та публікації в електронному вигляді навчальних і методичних матеріалів.  
Наступним етапом формування ІОС в нашому навчальному закладі стало створення віртуального методичного кабінету (ВМК), авторами якого були заступник директора коледжу з навчальної роботи Старченко Ю.А. та методист  Левківський М.І. Створення згаданого ВМК стало результатом пошуку нового формату взаємодії з педагогами, нового інструменту освітнього менеджменту. Ми виходили з того, що віртуальний методичний кабінет- це одна з найважливіших ланок інформаційно-освітнього середовища навчального закладу, яка здатна забезпечити необхідну якість совіти і надати необхідні умови для розвитку всіх суб’єктів освітнього процесу.
Розроблення та впровадження проекту «Віртуальний методичний кабінет» дозволяє вирішувати загальну для усіх навчальних закладів проблему нестачі навчально-методичної літератури, підвищення кваліфікації і педагогічної майстерності викладачів, поглиблення змісту навчально-виховного процесу, профорієнтаційної роботи, полегшує пошук необхідної нормативної документації.
Віртуальний методичний кабінет створює реальні можливості побудови відкритої системи безперервної освіти, а оптимальний доступ до необхідної інформації у будь-який час робить пізнавальну діяльність педагогів більш ефективною.  Він дозволяє організувати науково-методичний простір для викладачів, створює оптимальний доступ до необхідної інформації, оперативно забезпечує необхідну методичну допомогу молодим педагогам, дає можливість досвідченим педагогам поділитися досвідом роботи [2].
Формування та функціонування інформаційних потоків ВМК методичної спрямованості дають змогу отримувати більш об’єктивну картину щодо ефективності діяльності окремих підрозділів (відділень, циклових комісій) так і коледжу загалом.
За задумом авторів проекту, сформованим на основі вивчення досвіду інших  закладів освіти,  віртуальний методичний кабінет виступає як:
 багатопланове інформаційне середовище, зорієнтоване на взаємодію адміністрації коледжу, циклових комісій та педагогічного колективу в умовах оновлення та розвитку методичної роботи в навчальному закладі  з метою підвищення ефективності методичної роботи та професійної компетентності педагогів.
 сучасний інструментарій супроводу методичної роботи, середовище для спілкування, обміну досвідом, ідеями, технологіями, дослідженнями і можливість творчої самореалізації.
 місце для розміщення навчально-методичних матеріалів, єдиних баз даних для подальшого перегляду, вивчення та коригування.
Віртуальний методичний кабінет створювався для забезпечення максимального полегшення доступу учасників освітнього процесу  до інформаційних ресурсів для повсякденного використання, створення єдиного інформаційно-методичного простору з метою більш якісного забезпечення інформаційної підтримки, розширення зони співпраці та зміцнення контактів між методичною службою та педагогами.
За допомогою віртуального методичного кабінету вирішуються актуальні завдання, які стоять перед колективом коледжу:
1. Забезпечення оптимального, ефективного методичного супроводу освітньої діяльності закладу.
2. Систематизація  накопиченого досвіду педагогів коледжу та інших закладів освіти.
3. Підвищення ефективності використання методичних ресурсів.
4. Підвищення рівня мотивації педагогів до самоосвіти, самоаналізу, самоконтролю, самовдосконалення.
5. Створення можливості визначати рівень компетентності, діагностичного оцінювання педагогічних працівників, консультувати у виборі змісту і форм роботи у навчальному процесі.
6. Забезпечення  випереджувального науково-методичне інформування членів педагогічного колективу.
7. Координація колективних форм і методів методичної роботи та самоосвіти з метою підвищення педагогічної майстерності педагогів.
8. Здійснення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень науки і передового педагогічного досвіду та практичну їх реалізацію.
9. Створення реальних можливостей побудови відкритої системи безперервної освіти педагогів коледжу засобами мережевого спілкування.
10. Активне використання освітніх медіа та Інтернет-технологій у методичній роботі з педагогами коледжу.
Перевагами віртуального методичного кабінету можна назвати зручність, простоту користування, доступність, економічність, можливість постійно підвищувати на робочому місті професійну компетенцію будь-яким категоріям педагогічних працівників.
Віртуальний методичний кабінет створено у вигляді сайту на основі оновленої версії Google Sites з використанням веб-переглядача Google Chrome.
Структура сайту доволі проста і легка у користуванні. Він містить дев’ять сторінок, які відповідають основним розділам роботи навчально-методичного кабінету коледжу:
 Діяльність педагогічного кабінету
 Циклові комісії
 Кадрове забезпечення
 Методика викладання
 Навчальна документація
 Атестація педагогічних працівників
 Підвищення кваліфікації
 Стимулювання педагогічних працівників
 Конкурс «Педагогічні інновації»
Назви сторінок відображені в меню головної сторінки у вигляді закладок, які побудовані з використанням гіперпосилань і відкриваються натисканням лівої клавіші маніпулятора «миш». Структура сторінок розгалужена – вони містять підсторінки, назви яких розгортаються при наведенні курсора на закладку сторінки. На цих підсторінках розміщені окремі документи та інформація методичного спрямування. На кожній сторінці та підсторінці в текстовому полі продубльовано їхню структуру та містяться рекомендації по перегляду розміщеного контенту [5].  
Кожен бажаючий для користування сайтом може зайти  на його сторінки за адресою: https://sites.google.com/view/virtualniymetodkabinet-cuep
На вказану електронну адресу можна зайти також з сайту коледжу acup.poltava.ua, де вона розміщена в якості гіперпосилання у вкладці Викладачу/методична робота. За цим посиланням викладачі коледжу знаходять знайомий інтерфейс вітруального методичного кабінету коледжу, на якому розміщена найрізноманітніша інформація методичного спрямування .
Левківський М.І. ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ– ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОЛЕДЖУ E11

Рис.1. Загальний вигляд сторінки «Головна»

Віртуальний методичний кабінет є одним із чинників, який стимулює зростання професійної майстерності педагогів, допомагає народженню власного педагогічного почерку, розвитку творчості в педагогічному колективі, прискорює процеси впровадження інновацій, формування передового досвіду в необхідному для навчального закладу напрямі. Але це лише одна із складових інформаційного простору навчального закладу – попереду робота над іншими.
Зазначимо, що за результатами конкурсу "Педагогічні інновації" у 2017 році наш ВМК отримав І місце у номінації " Інноваційна діяльність методичного (педагогічного) кабінету та предметних (циклових) комісій. Інноваційна діяльність методичного (педагогічного) кабінету".
Список використаних джерел
1. Ласкава Н. Єдиний інформаційний освітній простір // Методист.-2016.-№3. с.3-6.
2. Невтира О.М. Віртуальний методичний кабінет школи // Управлінняшколою.-2016.-№4-6-с.70-71
3. Свінченко І.А. Використання хмарних сервісів в управлінні ЗНЗ//управлінняшколою.-2016.-№4-6-с.70-71
4. Інформаційне суспільство [Електронний ресурс] –Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Інформаційне_суспільство
5. Віртуальний методичний кабінет [Електронний ресурс] –Режим доступу: https://sites.google.com/view/ virtualniymetodkabinet-cuep
6. Достокор О.А. Створення інформаційного освітнього простору закладу – вимога сьогодення [Електронний ресурс] –Режим доступу: https://ito.vspu.net/ENK/2015-2016/ikt_magistri/ lektions/ Lek-3.pdf

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі