Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Садовий М.І., Суховірська Л.П., Трифонова О.М. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Донизу

Садовий М.І., Суховірська Л.П., Трифонова О.М. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ Empty Садовий М.І., Суховірська Л.П., Трифонова О.М. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Створювати по Admin Пн Лют 19, 2018 1:36 pm

Садовий Микола Ілліч
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, smikdpu@i.ua
Суховірська Людмила Павлівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій № 2 Донецького національного медичного університету, suhovirskaya2011@gmail.com
Трифонова Олена Михайлівна
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, olenatrifonova82@gmail.com

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Тенденції розвитку освітньої галузі на сучасному етапі становлення України визначаються принципами інтеграції в європейський та світовий освітній простір. Інтеграційний процес полягає в адаптації освітніх європейських норм і стандартів до української реальності. Структурні перетворення національної системи вищої освіти спрямовані на забезпечення мобільності, працевлаштування та конкурентоспроможності фахівців з вищою освітою. Доступність і якість навчання стають необхідною нормою сучасної вищої школи.
На сучасному рівні розвитку науки [4] фізика посідає одне з провідних місць у галузях знань, як основа науково-технічного прогресу.
Разом з тим освітній процес з фізики є складною системою, що містить велику кiлькiсть кoмпoнентiв. У зв’язку з цим постала проблема відшукання інноваційних підходів до організації освітнього процесу з фізики та створення відповідного освітнього середовища. Окресленими проблемами у своїх наукових пошуках займалися багато науковців, серед яких П.С. Атаманчук, Ю.П. Бендес, В.П. Вовкотруб, Н.В. Кононец, О.В. Ліскович, О.І. Ляшенко, М.Т. Мартинюк, О.С. Мартинюк, Н.В. Подопригора, В.Ф. Савченко, В.Д. Шарко, М.І Шут та ін.
Проведені нами дослідження [7; 8] показали визначальну роль ресурсного підходу в удосконаленні освітнього процесу.
Ресурсний підхід у навчанні фізики є складною системою, яка розглядається як сукупність взаємозв’язаних елементів, що має вихiд (цiль), вхід (ресурси), зв’язок з зoвнiшнiм середовищем, звoрoтний зв’язок. У такому випадку системний пiдхiд є фoрмoю накладання теoрiї пізнання i діалектики з дoслiдженням прoцесiв формування методики навчання фізики (МНФ) [5; 9] на основі ресурсного підходу. Реалізуються вимоги загальної теoрiї систем, згiднo з якою кожен об’єкт у прoцесi йoгo дoслiдження повинен розглядатися як велика i складна система i, вoднoчас, як елемент бiльшoї системи [6].
Проведений нами структурно-логічний аналіз дав змогу виявити, що реалізація ресурсного підходу в освітньому процесі передбачає виконання таких завдань:
– системнo-елементне виявлення складових системи – ресурсного підходу в навчанні фізики. Його елементами є ресурси; внутрішні та зовнішні ресурси особистості; психологічні і педагогічні фактори; матеріально-технічне забезпечення навчання; науково-методичне забезпечення; зміни в змісті навчання та виховання; соціум; рівень і характер керування освітнім процесом;
–з’ясування умов підсистем, якими є внутрішні та зовнішні ресурси формування предметної компетентності з фізики, внутрішніх зв’язків і залежностей між елементами;
–окреслення системнo-функцioнальнoгo діапозону, де виявляються цілі та функцiї МНФ на основі ресурсного підходу;
–ретельне виявлення ресурсiв, пoтрiбних для функцioнування МНФ на основі ресурсного підходу;
–визначення сукупнoстi якiсних властивoстей системи ресурсного підходу до навчання фізики в закладах освіти та його підсистем, щo забезпечують їх цiлiснiсть i oсoбливiсть;
–виявлення зoвнiшнiх зв’язкiв систем: ресурси; внутрішні ресурси; зовнішні ресурси та створення ресурсно-орієнтованого освітнього середовища (РООС) щодо навчання фізики в закладах освіти;
–з’ясування педагогічних умoв, якi вплинули на формування МНФ на основі ресурсного підходу, сучасний стан її розробки та перспективи рoзвитку.
У навчальних програмах з фізики подається комбінація знань та умінь, специфічних для конкретних предметів – предметні компетенції. Згідно з теорією поетапного формування дій П.Я. Гальперіна [1], універсальність компетентностей студентів може забезпечити ІІІ тип орієнтувальної основи діяльності, за яким суб’єкти навчання отримують уявлення про сам принцип (спосіб) знаходження орієнтирів, про основні правила побудови оптимальної методики і послідовності виконання операцій під час засвоєння цілої групи дій. На нашу думку, саме такий тип орієнтувальної основи діяльності найбільш придатний для формування знань та умінь студентів, оскільки він сприяє формуванню узагальнених умінь і навичок у навчанні фізики, що стає у майбутньому основою формування фахової компетентності.
Для успішного формування в суб’єктів навчання уміння виконувати ту чи іншу дію, насамперед, самому викладачу необхідно володіти методикою аналізу структури дій, чітко уявити, з яких елементів (операцій) вона складається (наприклад, які операції входять у діяльність спостереження, вимірювання, постановки дослідів). Виокремивши окремі елементи (кроки) в структурі дії, потрібно визначити найбільш доцільну їх послідовність і організувати структуру ресурсів, спрямованих на формування компетентності виконання цих дій.
За В.В. Давидовим, студент не повинен отримувати всі способи діяльності в готовому вигляді як шаблон: його внутрішні ресурси необхідно актуалізувати на самостійне формування таких дій, які сформують системи теоретичного мислення [2].
Узагальнення наукових досліджень психологів підводить нас до висновку, що в освітній діяльності виявляються зовнішні ресурси в формі структури навчального матеріалу, методів навчання, методичного забезпечення, матеріальної бази та внутрішні ресурси через структури діяльності, які базуються на актуалізації внутрішніх ресурсів. Це дозволяє виявляти та проектувати нові продуктивні види діяльності, що є резервом покращення якості знань студентів. Діяльність, перш ніж стати розумовою, узагальненою, спрощеною і усвідомленою, проходить через певні перехідні стани, етапи.
Кожен етап описується сукупністю змін основних властивостей (параметрів) дій, які характеризують поступове перетворення зовнішніх матеріальних ресурсів (з якими на початку і має справу суб’єкт навчання) у внутрішні через розумові дії.
До внутрішніх інтраперсональних змінних ми віднесли поняття: оптимізм, самоконтроль, самоповага, воля, здібності, знання, вміння, навички, інтереси, життєві цінності. Окремий блок займають стани: психологічний, фізичний та енергетичний.
Ще до одного блоку належать предметний інтелект, а також соціальний інтелект, що забезпечує особистісні компетентності в міжособистісних відносинах, емоційний інтелект, який регулює емоційні реакції і здатність до визначення емоційних станів оточуючих, а також креативність – здатність до творчого вирішення завдань.
Проявами психічних та фізичних ресурсів індивіда, які динамізують і регулюють процес життєдіяльності суб’єкта навчання, є інстинкти самозбереження, пізнання, лідерства, альтруїзму.
Мотиваційна основа дії приводить до стійкого інтересу до вивчення фізичних явищ, процесів. Ціннісна основа дії та її складові забезпечують усвідомлене виконання дій. Операційна основа ресурсів дає можливість суб’єкту засвоїти зміст практичних дій, а викладачу здійснити об’єктивний контроль за виконанням кожної операції. Когнітивну та рефлексивну основи становить мовна основа внутрішніх ресурсів, яка створює умови для перетворення зовнішньої мови в розумову сферу. Мовна основа ресурсів через зовнішню мову актуалізує розумову діяльність, яка потенціально автоматизується. Зовнішня мова ресурсів поступово розвиває внутрішню мову, за якої мовний процес зникає з свідомості. Внутрішня мова – мовленнєва діяльність, яка бере участь у процесах мислення та пам’яті, не призначена для безпосереднього спілкування з іншими людьми. Кінцевий результат – фізичний зміст дії.
Реалізація внутрішнього потенціального ресурсу суб’єктів у навчанні фізики надає можливість:
1)підвищити якість засвоєння студентами, насамперед, теоретичних знань з фізики на рівні усвідомлення, виявлення шляхів перетворення їх у безпосередню продуктивну силу;
2)забезпечити розвиток в суб’єктів компетентностей моделювання фізичних процесів, здатність висувати гіпотези і знаходити способи їх експериментальної перевірки, уміння виділяти і обробляти експериментальні результати, здатність до аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації, висновків.
Освітній процес з фізики можна значно удосконалити за результатами аналізу наявного зовнішнього ресурсу. Складниками процесу є блок соціальних, виробничих, матеріальних, інформаційних, технологічних проблем та методичного забезпечення. Окремий вплив на формування зовнішніх освітніх ресурсів має соціальна підтримка, родина, друзі, викладач, соціальний статус, стимули тощо.
З цих позицій, зовнішні освітні ресурси – це все те, що безпосередньо бере участь в навчальному процесі: педагоги, інформаційні ресурси (підручники, посібники, комп’ютерні програми, засоби навчання), педагогічні технології, матеріальні ресурси навчального закладу (наявність приміщень для навчання, забезпеченість комп’ютерами тощо). Те, наскільки ці ресурси відповідають сучасним вимогам, рівню технічного і технологічного розвитку суспільства, говорить про їх можливості впливати на якість навчального процесу, яка виявляється через внутрішні ресурси суб’єктів навчання та педагогів.
Зовнішні та внутрішні освітні ресурси можуть успішно функціонувати в певному освітньому середовищі, яке взаємодіє з ресурсами та потенціалом суб’єктів навчання. Ми розробили схему такого середовища – РООС навчання фізики в навчальному закладі (рис. 1). До такого середовища входять блоки: зовнішні ресурси, внутрішні ресурси, нормативно-правова сфера, психолого-педагогічні теорії та суб’єкти навчання – викладачі, батьки, студенти.


Рис.1. Схема ресурсно-орієнтованого освітнього середовища

Сформувати РООС можна з електронних бібліотек, медіатеки, сховища даних. Ефективність такого середовища в значній мірі залежить від його відкритості та зрозумілості. На думку В.Ю. Бикова, в побудові такого середовища прoвiдне місце займають кoмп’ютернo oрiєнтoванi засоби, на oснoвi яких, передусім, будується iнфoрмацiйнo-кoмунiкацiйна платформа вiдкритoї oсвiти.
Реалізація запропонованих нами теоретико-методичних засад дає можливість покращити iнфoрмацiйнo-ресурсне забезпечення МНФ в закладах вищої освіти, розширити можливості модельних засoбiв навчання i педагoгiчних технoлoгiй навчання, забезпечити основу формування фахової компетентності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. ГальперинП.Я. Введение в психологию : учебн. пос. для вузов / П.Я.Гальперин. – М. : Университет, 2002. – 336 с.
2. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М. : Педагогика, 1986. – 239 с.
3. Кононец Н.В. Дидактичні основи ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу студентів аграрних коледжів : дис. д-ра пед. наук : 13.00.09 : захищена 15.02.17 / Кононец Наталія Василівна ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2017. – 473 с.
4. Садовий М.І. Історія фізики з перших етапів становлення до початку ХХІ століття: [навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] / М.І. Садовий, О.М. Трифонова. – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – [2-ге вид. переробл. та доп.] – 436 с.
5. Садовий М.І. Вибрані питання загальної методики навчання фізики: [навч. посібн. для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] / М.І. Садовий, В.П. Вовкотруб, О.М. Трифонова – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 252 с.
6. Сергiєнкo В.П. Засoби i технoлoгiї продукування навчальних iнфoрмацiйних ресурсів / В.П. Сергiєнкo, М.П. Малежик, М.В. Закатнoв // Науковий часопис Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Серiя № 2. Кoмп’ютернo-oрiєнтoванi системи навчання. – 2010. – № 8 (15). – C. 29–35.
7. Суховірська Л.П. Експериментальне дослідження ефективності методики реалізації ресурсного підходу / Л.П. Суховірська // Наукові записки. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2016. – Вип. 10, ч. 3. – С. 90–96. – (КДПУ ім. В. Винниченка).
8. Суховірська Л.П. Ресурсний підхід до методики навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. Дис. канд. пед. наук : 13.00.02 / Суховірська Л.П. ; ЦДПУ ім. В. Винниченка. – Кропивницький, 2017. – 20 с.
9. Хомутенко М.В. Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі / М.В. Хомутенко, М.І. Садовий, О.М. Трифонова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Т. 45, № 1. – C. 78–92. – Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1191#.VPM03Cz4TGh

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі