Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Конфедрат Ю.Ю. НОВІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Донизу

Конфедрат Ю.Ю. НОВІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Empty Конфедрат Ю.Ю. НОВІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Створювати по Admin Пн Лют 19, 2018 2:59 pm

Конфедрат Юлія Юріївна,
методист відділу координації методичної роботи,
КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», yulia.konf@gmail.com

НОВІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

«Компетентність – динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність» [1, 10].
Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя. Концепція «Нова українська школа» формує 10 ключових компетентностей, а саме: спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна та громадянська компетентності, обізнаність та самовираження у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя. Усі перелічені компетентності однаково важливі й взаємопов’язані. Кожну з них діти набувають під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти [1, 11].
Серед ключових компетентностей в Концепції «Нова українська школа» зазначено: «Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо)» [1, 11]. Зростає роль і значення формування ІКТ-компетентностей в учнів і педагогів, а це у свою чергу є певним викликом для українських освітян.
У наукових дослідженнях, які проводяться в Україні, використовується поняття ІКТ-компетентності, яке за більшістю основних ознак збігається з прийнятим в країнах Європи поняттям цифрової компетентності. Проте, як зазначено в [4] «цифрова компетентність – це не тільки сума загальнокористувацьких і професійних знань і умінь, які представлені в різних моделях ІКТ-компетентності, а й установка на ефективну діяльність і особисте ставлення до неї, засноване на почутті відповідальності». Таким чином, до знань про комп'ютерні пристрої і мережі та вмінь їх використовувати, крім ставлення і мотивації до використання ІКТ в понятті «цифрова компетентність» додається ще й відповідальність за те, що кожен використовує зі світу цифрових технологій і пристроїв та за публікацію власних дописів при спілкуванні. З цим поняттям тісно пов'язане розуміння прав і обов'язків громадянина цифрового світу.
Професійний розвиток педагогів з використання ІКТ важливо спрямовувати на постійне оновлення знань і здобування компетенцій. Технології постійно розвиваються і педагог повинен постійно розвиватися, інакше він незворотньо відстане. Слід враховувати те, що педагоги краще сприйматимуть таке навчання, яке буде пов’язане з педагогічними стратегіями, спрямованими на підвищення якості методики викладання предмету. В нашій країні зростає зацікавленість і участь вчителів в неформальній освіті, таким її формам як онлайн-навчання (дистанційні курси, онлайн-курси, вебінари, мережеві співтовариства педагогів тощо), коучинг, дослідницька навчальна діяльність.
Для професійного та творчого розвитку педагога в Україні створено масові безкоштовні онлайн-курси «Рrometheus» [4]. Освітяни мають змогу переглянути відеолекції, конспекти та презентації найкращих викладачів провідних університетів України, обговорювати питання, що їх цікавлять, з іншими педагогами на форумі, перевірити набуті знання за допомогою різноманітних інтерактивних завдань, успішно скласти всі завдання курсу й отримати сертифікат про його завершення.
Більшість країн Європи для професійного розвитку вчителів беруть за основу рекомендації ЮНЕСКО, які викладені в посібнику «Медійна і інформаційна грамотність: програма навчання педагогів» [2]. Посібник складається з двох частин. В першій частині наведена програма навчання вчителів і системи компетенцій, яка доповнює «Структуру ІКТ-компетентностей вчителів» (ICTs Competency Framework for Teachers), підготовлену ЮНЕСКО в 2008 році. В другій частині програми наведено докладний опис базових і додаткових модулів програми. На основі цього документу і досліджень, проведених авторами, розроблений методичний посібник «Інтернет: можливості, компетенції, безпека" [4]. Нажаль, Програма ЮНЕСКО не здобула широкого впровадження в українській педагогічній практиці.
В Україні потрібні систематичні періодичні дослідження оцінювання рівня сформованості у педагогів компетентностей, пов’язаних з використанням ІКТ, оскільки динамічно змінюються комунікаційні ризики. Перехід української школи на новий компетентнісний стандарт загальної середньої освіти вимагає глибокого усвідомлення необхідності формування компетентностей, пов'язаних із збиранням, обробкою і використанням інформації, опанування вчителями нових педагогічних підходів до формування і оцінювання таких компетентностей: «Запровадження ІКТ в освітній галузі перейде від одноразових проектів до системного процесу, що охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширять можливості педагога, оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі для на- шого сторіччя технологічні компетентності. Розвиватиметься інфраструктура для забезпечення різних форм навчання. Зокрема буде створено освітню онлайн платформу з навчальними і методичними матеріалами для учнів, учителів, батьків і керівників навчальних закладів.» [1, 27].
Список використаних джерел
1. Концепція нової української школи (ухвалена рішенням колегії МОН 27.10.2016), [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
2. Медийная и информационная грамотность: программа обучения педагогов. Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, —2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214706.pdf
3. Солдатова Г., Зотова Е, Лебешева М., Шляпников В. Интернет: возможности, компетенции, безопасность Методическое пособие для работников системы общего образования. Часть 1, М., “Гутенберг”,— 2013, 165с [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://detionline.com/assets/files/research/BookTheorye.pdf
4. Масові безкоштовні онлайн-курси «Рrometheus» [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://prometheus.org.ua/

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 205
Дата реєстрації : 20.02.2017

https://rbl3d.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі